Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden bet.ter app

Laatst gewijzigd op 19 april 2016

1. Algemeen

Deze applicatie “bet.ter app”  (hierna “de App”) wordt u aangeboden door Centrum voor Verantwoord Spelen met maatschappelijke zetel gevestigd te Tolsteegsingel 2A, 3582 AC Utrecht, en ingeschreven de Kamer van Koophandel van Amersfoort met number 60009349 en BTW nummer 853729645B01 (hierna “CVVS”). U kunt ons contacteren : [info@centrumvoorverantwoordspelen.nl].

Aan het gebruik van de App zijn gebruiksvoorwaarden verbonden. Door de App te gebruiken bevestigt u expliciet deze gebruiksvoorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben en deze te aanvaarden.

2. Doel

De App heeft als doel om spelers van kansspelen via de App hun spelgedrag te laten beheren en te controleren en gokverslaving te vermijden.

3. Gebruik van de App

Het louter downloaden van de App zal u toelaten de App te gebruiken. Door de spelgegevens in te geven, zal de gebruiker van de App zicht krijgen op zijn speelgedrag zonder dat deze gegevens door CVVS zullen worden gebruikt voor commerciële- of marketingdoeleinden. 

4. Gebruik Cookies

 1. CVVS maakt gebruik van “cookies” wat kleine bestanden zijn die opgeslagen worden op uw toestel om met behulp daarvan de sites te kunnen beheren en gegevens over online-activiteit te kunnen verzamelen. Door het gebruik van cookies kunnen wij u gedrag op de App bijhouden.
 2. Verder wordt gebruik maakt van cookies van derde partijen zoals Google Analytics om te analyseren hoe u gebruik maakt van onze website zodat wij de functionaliteiten en het gebruiksgemak van de App kunnen verbeteren.

5. Veiligheid van de App

CVVS doet er alles aan om de App veilig te houden en het is dan ook verboden om:

 • niet-geautoriseerde berichten (zoals spam) te plaatsen;
 • virussen of andere schadelijke codes te uploaden;
 • de App te gebruiken voor illegale of misleidende activiteiten of voor daden die de reputatie van CVVS en/of de App in het gedrang brengt;
 • de correcte werking of weergave van de App te verstoren;
 • In geval van schending van deze gebruiksvoorwaarden heeft CVVS het recht alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om hinder, schade of ander risico met betrekking tot de werking van de App te beperken;
 • U gaat akkoord dat u CVVS zal vrijwaren voor alle aanspraken van derden ten aanzien van door u geplaatste inhoud.

6. Intellectuele eigendom

 1. De App, de bijhorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen in de App zijn de intellectuele eigendom van CVVS. Niemand heeft het recht deze zonder schriftelijke toestemming van CVVS te kopiëren of te gebruiken.
 2. De inhoud die door u wordt geplaatst op of opgeslagen via de App blijft uw eigendom. CVVS krijgt een onbeperkt gebruiksrecht op deze inhoud.

7. Rechten van anderen

U verklaart dat u door het gebruiken van de App geen rechten van derden schendt of wetten overtreedt.

8. Wijzigingen van prijzen en voorwaarden

 1. De App betreft een gratis dienst waarbij de normale gebruikskosten van uw telefoon (bv. datakosten) door u worden gedragen.
 2. CVVS heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden alsook de prijs van de App op elk moment aan te passen, in welk geval de wijzigingen u ten minste veertien (14) dagen voor inwerktreding zullen worden bekend gemaakt. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen heeft u het recht het gebruik van de App stop te zetten door uw account te deactiveren. Wanneer u blijft gebruik maken van de App na de inwerktreding van de aangepaste voorwaarden, verklaart u akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

9. Aansprakelijkheid

 1. U erkent dat de App slechts een hulpmiddel is en CVVS niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor keuzes die u maakt op basis van de App.
 2. Het gebruik  van de App is geheel op eigen risico en CVVS is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor verlies, vertraging of beschadiging van data/(persoons)gegevens welke zich voordoet of zou hebben voorgedaan tijdens de verzending van de data/gegevens of het mededelen van deze datagegevens op enige andere wijze (behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid).
 3. CVVS is niet aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde noch voor informatie die wordt verstrekt door gebruikers en/of derden en die schade toebrengt aan CVVS, andere gebruikers en/of derden.
 4. Ingeval van overmacht zal CVVS niet gehouden zijn tot vergoeding van de daardoor ontstane schade.
 5. Het gebruik van de App impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en de beperkingen van het internet, meer bepaald met betrekking tot de technische prestaties, het risico op storingen, en algemener, de risico’s verbonden aan elke verbinding en overdracht via internet, het gebrek aan beveiliging van bepaalde gegevens tegen mogelijke afleidingsmanoeuvres en de risico’s op bepaalde virussen op het netwerk. CVVS kan dan ook in geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor overdrachten via het internet, slechte werking van het internet en/of gebruikte software, de gevolgen van virussen, programmeringsfouten, abnormaliteiten, technische gebreken, of technische, hardware –of softwaremankementen.
 6. CVVS is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van een panne, het niet functioneren van de App, de diskwalificatie van gebruikers om welke reden ook. Dit is ook het geval voor directe en indirecte schade die zou ontstaan t.g.v. de internetverbinding met de website. Elke gebruiker dient alle nodige maatregelen te nemen om zijn/haar gegevens en/of zijn/haar software programma’s op zijn/haar IT-toestellen en/of website te beschermen tegen eender welke besmetting. De verbinding met en de toegang tot de App gebeuren op eigen verantwoordelijkheid van gebruikers.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en ieder geschil voortvloeiend uit, ontstaan uit of in verband hiermee zal onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Utrecht vallen, voor zover niet in strijd met regels van dwingend recht.

11. Overige bepalingen

 1. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de App en geldt boven eventuele eerdere overeenkomsten.
 2. Geen enkele handeling of stilzwijgen van CVVS zal beschouwd worden als een impliciete afstand van recht.
 3. Indien een bepaling uit deze overeenkomst onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, laat die ongeldigheid, nietigheid of niet-uitvoerbaarheid de overige bepalingen uit deze overeenkomst onverlet, die onverkort van kracht blijven. Partijen verbinden er zich toe om deze bepaling te vervangen of de gevolgen ervan te beperken in de mate dat dit is toegestaan door de wet.
 4. Rechten of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden worden niet overgedragen aan een derde zonder toestemming van CVVS. CVVS heeft met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden een recht van overdracht in geval van een fusie of overdracht van eigendom.
 5. Deze App kan links naar andere websites bevatten. Deze gebruiksvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de App. Andere websites kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden (incl. Privacybeleid) hanteren.
Get it on Google Play